100th Anniversary

~ This blog was migrated from my old site ~

[Tue, 10 July, BDR] The 8kua ring that I joined enters a new era... upon saving this blog, it will clock 100th blog!

anjua eh wu jit geh 8kua ring leh??? wu lang zai bo? wu lang ehki bo?? kanneh, wa meng lai punsi liao khui, suma punsi blur blur eh, mana eh wu lang zai nya 8kua eh history? holar, linpek teo liao tampo seekang lai ka taikeh kaisiao kaisiao...

once upon a time, wu jit geh zabo gui ong ai ki taikok zo kang, then yi kin kin kahwin, yi cham yi eh ang teo setup yi lang eh blog lai haolian haolian lor... then yi lang wu tampo hamsap, bo luaku teo seh kia liao. yi lang jin huahee tapi suma kaki lang na m'sia, so yi lang kin kin setup blog ho baby. lu zai zai 8kua president jin 8kua ko kepo eh, yi pun kinkin join member setup blog lai kua baby eh siong.

then yin wei zabo gui ong na taikok jin jauh, kankor sync 8kua news ho yi... send email, sms kasi im yi yi pun mong chacha, mm zai tao mm zai ber, kui kang nale mai kaochai, so president teo siu kong blogging beh pai, eh sai gia lai zo 8kua channel... sumore ko eh sai show off yi mm si lao zabo, jin siaolian, oh siaolian meimei sia blog... then yi teo tamsong invite wa jit geh jin engtau eh BDR kia lai join pun lor. president hitjun jin bo eng, takang na opis cham chu promote blog, kio lang join membership, boh kuan lang kasi kimsiu pun teo invite, ahkao, ahmiao, niaochu, laokao, lasamhoo etc etc suma hampalang pun teo invite... yin wei zabo gui ong na taikok mah, president jin gao eh, yi cheh taikok ongtei lai support, marketing strategy mah... kana wu jit geh lao zabo, sipek ti-ki kuailan, kao balu pun mai register mai join... nabeh, jin langsi, kui kang nale lim sa-hanzhi kopi... beh kap!!

register ker liao, wa mah start oh sia blog lor... nabeh, tao jit pai leh leh, tao jit pai pun bo lang ho wa angpau, jin tulan leh... teo si anhuan sia sia sia, kao balu sia liao 100 blogs (tolak 2 3 geh deleted), mah wu kialit eh 8kua ring lor...

okla, ai meeting liao... angmo kui ko ai kpkb liao... pekchek!

p/s: comi sia hokkien blog leh?? yin wei wa original si ai setup hokkien blog eh, tapi 8kua ring jin juay lppl eh hokkien lang, beh hiao kong hokkien wei... so president kio wa sia angmo blog lor... balu 100th anniversary mah, behsai 忘本 eh, so mah sia hokkien wei lor... mai kio limpek translate, limpek bo ahni juay seekang...

p/s: llm, sia liao 100 blogs angpau kosi boh siu teo...

Comments

Popular Posts